: 730212 : บ้านหว้านใหญ่

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2513

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2514

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2515

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
017
สร้าง พ.ศ. 2522

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.206/26
สร้าง พ.ศ. 2541

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2512

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2517

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2518

บ้านพักครู
ลำดับที่ 4
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2519

บ้านพักครู
ลำดับที่ 5
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2524

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 1
สนามเด็กเล่น
สร้าง พ.ศ. 2541