: 730214 : บ้านนาดีโคกสวาท

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2513

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2521

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.103/26
สร้าง พ.ศ. 2527

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2543

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
312
สร้าง พ.ศ. 2523

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2521

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2525

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 1
สนามเด็กเล่น
สร้าง พ.ศ. 2545

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2517

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.30
สร้าง พ.ศ. 2528

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 4
ฝ.30(พิเศษ)
สร้าง พ.ศ. 2543