: 730215 : บ้านป่งขาม

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2522

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2522

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2544

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
อาคารอนุบาล
สร้าง พ.ศ. 2532

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2523

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2546

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
สนามวอลเลย์บอล
สร้าง พ.ศ. 2540

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2528

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2552

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2553