: 730221 : เมืองพาลุกากรภูมิ

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2524

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2524

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2553

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2524

ส้วม
ลำดับที่ 1
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2538

หอสมุด
ลำดับที่ 1
หอสมุด
สร้าง พ.ศ. 2550

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 1
สนามเด็กเล่น
สร้าง พ.ศ. 2555

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 0

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2525

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2556

ถนน
ลำดับที่ 2
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2556