: 730228 : บ้านคันแท

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.104/26
สร้าง พ.ศ. 2526

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.202/26
สร้าง พ.ศ. 2533

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2521

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2530