: 730234 : บ้านคำพอก 1

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2514

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2520

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2544

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.202/26
สร้าง พ.ศ. 2525

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2542

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.30(พิเศษ)
สร้าง พ.ศ. 0

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2555