: 730239 : บ้านคำพี้

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
สปช.104/26
สร้าง พ.ศ. 2527

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.104/26
สร้าง พ.ศ. 2541

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
โรงอาหาร - หอประชุม (กศ.),100/32,
สร้าง พ.ศ. 2514

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
สามัญ/336
สร้าง พ.ศ. 2525

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2519

ส้วม
ลำดับที่ 1
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2526

ส้วม
ลำดับที่ 2
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2546

บ่อเลี้ยงปลา
ลำดับที่ 1
บ่อเลี้ยงปลา
สร้าง พ.ศ. 2535

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2543

สนามกีฬา
ลำดับที่ 2
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2559

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2528

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2555

ถนน
ลำดับที่ 2
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2555

ถนน
ลำดับที่ 3
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2556