: 730242 : บ้านภู

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
สปช.104/26
สร้าง พ.ศ. 2526

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.105/26
สร้าง พ.ศ. 2526

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
312
สร้าง พ.ศ. 2522

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2519

ส้วม
ลำดับที่ 2
สปช.604/45
สร้าง พ.ศ. 2558

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ถังน้ำใต้ดิน
สร้าง พ.ศ. 2527

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ถังน้ำใต้ดิน
สร้าง พ.ศ. 2532

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 3
ถังน้ำใต้ดิน
สร้าง พ.ศ. 2535

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 4
ถังน้ำใต้ดิน
สร้าง พ.ศ. 2538