: 730244 : หลุบปึ้ง

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2516

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
สร้าง พ.ศ. 2525

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2544

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.202/26
สร้าง พ.ศ. 2531

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2521

ส้วม
ลำดับที่ 1
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
สร้าง พ.ศ. 2553

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2529

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2536