: 730245 : บ้านเหล่าน้อย

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2528

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2521

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2523

ส้วม
ลำดับที่ 5
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2530

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2529