: 730246 : บ้านเหล่าป่าเป้ด

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2548

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
พิเศษ 1 ชั้น
สร้าง พ.ศ. 2548

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช. 105/29 2 ชั้น 4 ห้อง ใต้ถุนโล่ง
สร้าง พ.ศ. 2552

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 4
สปช.203/26
สร้าง พ.ศ. 2552

ส้วม
ลำดับที่ 1
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
สร้าง พ.ศ. 2548

ส้วม
ลำดับที่ 2
ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49
สร้าง พ.ศ. 2556

ส้วม
ลำดับที่ 3
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
สร้าง พ.ศ. 2561