: 520002 : บ้านก้างปลา

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2517

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.105/26
สร้าง พ.ศ. 2528

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2537

อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
ลำดับที่ 2
อาคารหอประชุม 100/27
สร้าง พ.ศ. 2516

อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
ลำดับที่ 3
สปช.204/26
สร้าง พ.ศ. 2558

อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
ลำดับที่ 4
สปช.201/26
สร้าง พ.ศ. 2559

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2516

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2521

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2521

ส้วม
ลำดับที่ 1
ร.ย.601/43,องค์การ
สร้าง พ.ศ. 2521

ส้วม
ลำดับที่ 2
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2538

ส้วม
ลำดับที่ 3
ร.ย.601/43,องค์การ
สร้าง พ.ศ. 2524

ส้วม
ลำดับที่ 4
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2542

ส้วม
ลำดับที่ 5
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2546

ส้วม
ลำดับที่ 6
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
สร้าง พ.ศ. 2562

สนามกีฬา
ลำดับที่ 2
สนามวอลเลย์บอล
สร้าง พ.ศ. 2536

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2528

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.30(พิเศษ)
สร้าง พ.ศ. 2538