: 520029 : บ้านป่าข้าวหลาม

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
สปช.101/26
สร้าง พ.ศ. 2555

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2518

ส้วม
ลำดับที่ 1
ร.ย.601/43,องค์การ
สร้าง พ.ศ. 2556

ส้วม
ลำดับที่ 2
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2556

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2555