:

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2518

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2523

อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
ลำดับที่ 1
สปช.202/26
สร้าง พ.ศ. 2535

ส้วม
ลำดับที่ 1
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2530

ส้วม
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2525

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 1
สนามเด็กเล่น
สร้าง พ.ศ. 2545

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2528

สนามกีฬา
ลำดับที่ 2
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2558