: 520036 : บ้านหนองผำ

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2507

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
พิเศษ 2 ชั้น
สร้าง พ.ศ. 2555

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2523

อาคารเรียน
ลำดับที่ 5
สปช.103/26
สร้าง พ.ศ. 2528

อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
ลำดับที่ 1
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2522

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2520

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2522

ส้วม
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2520

ส้วม
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2525

ส้วม
ลำดับที่ 3
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2556

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 1
สนามเด็กเล่น
สร้าง พ.ศ. 2560

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
สร้าง พ.ศ. 2483

สนามกีฬา
ลำดับที่ 2
สนามวอลเลย์บอล
สร้าง พ.ศ. 2540

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2530

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนลาดยาง
สร้าง พ.ศ. 2552