: 520049 : บ้านห้วยสีเสียด

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2519

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
สร้าง พ.ศ. 2533

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.102/26
สร้าง พ.ศ. 2537

อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
ลำดับที่ 1
สปช.202/26
สร้าง พ.ศ. 2527

ส้วม
ลำดับที่ 2
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2537

ส้วม
ลำดับที่ 3
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2546

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2525

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2539

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 4
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2544