: 520054 : บ้านน้ำคิว

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2523

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2544

อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
ลำดับที่ 2
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2543

อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
ลำดับที่ 3
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2542

อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
ลำดับที่ 4
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2538

อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
ลำดับที่ 4
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2543

อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
ลำดับที่ 5
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2539

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2520

ส้วม
ลำดับที่ 1
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2531

ส้วม
ลำดับที่ 2
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2544

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
สนามบาสเก็ตบอล
สร้าง พ.ศ. 2543

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2526