: 520056 : บ้านสวนกล้วย

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
สปช.101/26
สร้าง พ.ศ. 2530

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2516

ส้วม
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2522

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2528