: 520194 : อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2530

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2533

อาคารเรียน
ลำดับที่ 5
พิเศษ 1 ชั้น
สร้าง พ.ศ. 2558

อาคารเรียน
ลำดับที่ 5
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2542

อาคารเรียน
ลำดับที่ 6
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2558

อาคารเรียน
ลำดับที่ 6
สปช.2/28
สร้าง พ.ศ. 2547

อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
ลำดับที่ 3
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2557

อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
ลำดับที่ 3
สปช.205/26
สร้าง พ.ศ. 2532

อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
ลำดับที่ 4
สปช.206/26
สร้าง พ.ศ. 2542

อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
ลำดับที่ 4
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
สร้าง พ.ศ. 2560

อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
ลำดับที่ 5
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2561

อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
ลำดับที่ 6
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2561

อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
ลำดับที่ 7
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2548

อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
ลำดับที่ 8
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2561

อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
ลำดับที่ 9
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2548

อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
ลำดับที่ 10
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2559

อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
ลำดับที่ 11
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2558

อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
ลำดับที่ 12
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2562

บ้านพักภารโรง
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2529

บ้านพักภารโรง
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2534

ส้วม
ลำดับที่ 2
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2530

ส้วม
ลำดับที่ 2
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2528

ส้วม
ลำดับที่ 4
สปช.602/26
สร้าง พ.ศ. 2545

ส้วม
ลำดับที่ 5
สปช.602/26
สร้าง พ.ศ. 2548

ส้วม
ลำดับที่ 6
สปช.602/26
สร้าง พ.ศ. 2550

ส้วม
ลำดับที่ 7
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
สร้าง พ.ศ. 2555

ส้วม
ลำดับที่ 8
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2559

เรือนเพาะชำ
ลำดับที่ 1
พ.1
สร้าง พ.ศ. 2538

บ่อเลี้ยงปลา
ลำดับที่ 1
บ่อเลี้ยงปลา
สร้าง พ.ศ. 2542

สนามกีฬา
ลำดับที่ 2
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2540

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2544

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2560