: 520200 : ห้วยซวกคกเลาใต้

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2517

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2520

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2535

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
สปช.103/26
สร้าง พ.ศ. 2552

อาคารเรียน
ลำดับที่ 5
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2558

อาคารเรียน
ลำดับที่ 6
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2558

อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
ลำดับที่ 1
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2543

อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2555

อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
ลำดับที่ 3
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2561

อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
ลำดับที่ 4
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2559

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2516

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2518

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2522

ส้วม
ลำดับที่ 1
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2522

ส้วม
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2536

ส้วม
ลำดับที่ 3
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2542

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
สนามฟุตซอล
สร้าง พ.ศ. 2560

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 3
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2536