: 520202 : บ้านผาแบ่น

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2518

อาคารเรียน
ลำดับที่ 5
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2555

อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
ลำดับที่ 1
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2523

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2521

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
สปช.301/26
สร้าง พ.ศ. 2524

ส้วม
ลำดับที่ 1
สปช.602/26
สร้าง พ.ศ. 2526

ส้วม
ลำดับที่ 2
สปช.602/26
สร้าง พ.ศ. 2541

ส้วม
ลำดับที่ 3
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2555

หอสมุด
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2550

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2555

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2556

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2550