: 520243 : บ้านวังขาม

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2512

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2522

อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
ลำดับที่ 1
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2524

อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
ลำดับที่ 2
อาคารหอประชุม 100/27
สร้าง พ.ศ. 2523

ส้วม
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2521