: 520259 : บ้านหนองผือ

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
017
สร้าง พ.ศ. 2524

อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2536

ส้วม
ลำดับที่ 1
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2524

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.3
สร้าง พ.ศ. 2532

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2525

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.30
สร้าง พ.ศ. 2530

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 3
แท้งค์น้ำ
สร้าง พ.ศ. 2535

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วลวดหนาม
สร้าง พ.ศ. 2532

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2539

ถนน
ลำดับที่ 2
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2558