: 520306 : บ้านนาค้อ

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2553

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2540

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.102/26
สร้าง พ.ศ. 2525

อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
ลำดับที่ 1
สปช.203/26
สร้าง พ.ศ. 2531

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2518

บ้านพักครู
ลำดับที่ 4
สปช.301/26
สร้าง พ.ศ. 2560

บ้านพักครู
ลำดับที่ 5
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2516