: 520316 : บ้านปางคอม

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2509

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2515

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2520

อาคารเรียน
ลำดับที่ 5
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2521

อาคารเรียน
ลำดับที่ 6
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
สร้าง พ.ศ. 2561

อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
ลำดับที่ 1
312
สร้าง พ.ศ. 2522

อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
ลำดับที่ 2
สปช.203/26
สร้าง พ.ศ. 2530

อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
ลำดับที่ 3
อาคารโดมอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2561

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2520

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2520

บ้านพักภารโรง
ลำดับที่ 1
สปช.304/28
สร้าง พ.ศ. 2529

ส้วม
ลำดับที่ 3
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2530

ส้วม
ลำดับที่ 4
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
สร้าง พ.ศ. 2561

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2523

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2524

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 3
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2525

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 4
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2535