: 520318 : บ้านคอนสา

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2520

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2522

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2558

อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
ลำดับที่ 1
สปช.203/26
สร้าง พ.ศ. 2533

อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
ลำดับที่ 2
สปช.203/26
สร้าง พ.ศ. 2558

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
สปช.302/28
สร้าง พ.ศ. 2516

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
สปช.302/28
สร้าง พ.ศ. 2520

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
สปช.301/26
สร้าง พ.ศ. 2522

บ้านพักครู
ลำดับที่ 4
สปช.302/28
สร้าง พ.ศ. 2538

บ้านพักครู
ลำดับที่ 5
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2559

ส้วม
ลำดับที่ 1
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2535

ส้วม
ลำดับที่ 2
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2525

หอสมุด
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2542

บ่อเลี้ยงปลา
ลำดับที่ 1
บ่อเลี้ยงปลา
สร้าง พ.ศ. 2534

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2543

สนามกีฬา
ลำดับที่ 2
สนามวอลเลย์บอล
สร้าง พ.ศ. 2535

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2535

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2535

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2545

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2550