: 520323 : บ้านห้วยอาลัย

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2522

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.103/26
สร้าง พ.ศ. 2535

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2547

อาคารเรียน
ลำดับที่ 5
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2559

อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
ลำดับที่ 1
สปช.201/26
สร้าง พ.ศ. 2526

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2523

ส้วม
ลำดับที่ 1
ร.ย.601/43,องค์การ
สร้าง พ.ศ. 2523

ส้วม
ลำดับที่ 2
สปช.602/26
สร้าง พ.ศ. 2527

ส้วม
ลำดับที่ 3
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
สร้าง พ.ศ. 2560

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2534

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2535

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 3
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2542