: 520324 : บ้านวังผา

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2516

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2523

อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
ลำดับที่ 1
สปช.202/26
สร้าง พ.ศ. 2528

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2523

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2559

ส้วม
ลำดับที่ 3
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
สร้าง พ.ศ. 2559

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.30(พิเศษ)
สร้าง พ.ศ. 2534