: 520328 : บ้านสงาว

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2507

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2514

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2517

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2522

อาคารเรียน
ลำดับที่ 5
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2547

อาคารเรียน
ลำดับที่ 6
สปช.102/26
สร้าง พ.ศ. 2562

อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
ลำดับที่ 1
สปช.202/26
สร้าง พ.ศ. 2538

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2515

ส้วม
ลำดับที่ 3
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2542

ส้วม
ลำดับที่ 5
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2548

หอสมุด
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2555

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2544

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
สร้าง พ.ศ. 2530

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.30(พิเศษ)
สร้าง พ.ศ. 2542

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2546

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 3
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
สร้าง พ.ศ. 2554

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2547

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนลาดยาง
สร้าง พ.ศ. 2557