: 520330 : บ้านปากปัด

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2524

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2523

อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2545

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2512

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
สปช.301/26
สร้าง พ.ศ. 2560

ส้วม
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2542

ส้วม
ลำดับที่ 2
สปช.604/45
สร้าง พ.ศ. 2550

ส้วม
ลำดับที่ 3
สปช.603/29
สร้าง พ.ศ. 2560

หอสมุด
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2545

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 1
สนามเด็กเล่น
สร้าง พ.ศ. 2540

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2521