: 520332 : บ้านห้วยหินขาว

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2515

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2522

อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
ลำดับที่ 1
สปช.206/26
สร้าง พ.ศ. 2525

อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2557

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2520

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
สปช.301/26
สร้าง พ.ศ. 2525

ส้วม
ลำดับที่ 1
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2525

ส้วม
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2554

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
สนามวอลเลย์บอล
สร้าง พ.ศ. 2540

สนามกีฬา
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2544

สนามกีฬา
ลำดับที่ 3
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2535

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2535

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2547