: 520385 : บ้านท่าสวรรค์

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2515

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2517

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2520

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
สปช.102/26
สร้าง พ.ศ. 2525

อาคารเรียน
ลำดับที่ 5
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2524

อาคารเรียน
ลำดับที่ 6
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2535

อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
ลำดับที่ 2
สปช.202/26
สร้าง พ.ศ. 2525

อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
ลำดับที่ 3
สปช.205/26
สร้าง พ.ศ. 2560

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2515

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2519

บ้านพักครู
ลำดับที่ 5
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2520

บ้านพักครู
ลำดับที่ 6
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2522

ส้วม
ลำดับที่ 3
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2525

ส้วม
ลำดับที่ 4
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2535

ส้วม
ลำดับที่ 5
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
สร้าง พ.ศ. 2553

ส้วม
ลำดับที่ 5
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2535

หอสมุด
ลำดับที่ 1
หอสมุด
สร้าง พ.ศ. 2528

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
สนามบาสเก็ตบอล
สร้าง พ.ศ. 2537

สนามกีฬา
ลำดับที่ 17
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2562

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2532

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 3
ฝ.30(พิเศษ)
สร้าง พ.ศ. 2542