: 520387 : บ้านโพนสว่างวังเย็น

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2514

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
017
สร้าง พ.ศ. 2522

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2558

อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
ลำดับที่ 1
สปช.202/26
สร้าง พ.ศ. 2526

อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
ลำดับที่ 2
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2518

อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
ลำดับที่ 3
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2543

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2523

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2524

หอสมุด
ลำดับที่ 1
หอสมุด
สร้าง พ.ศ. 2560

บ่อน้ำตื้น
ลำดับที่ 1
อื่น ๆ
สร้าง พ.ศ. 2553

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
สนามบาสเก็ตบอล
สร้าง พ.ศ. 2543

สนามกีฬา
ลำดับที่ 2
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2545

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2525

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 3
ฝ.30
สร้าง พ.ศ. 2533