สรุปจำนวนสิ่งก่อสร้างแยกประเภท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่
ประเภท
จำนวน (รายการ)
รายละเอียด
1 อาคารเรียน 87206
2 อาคารอเนกประสงค์ 52162
3 บ้านพักครู 42532
4 บ้่านพักภารโรง 4240
5 ส้วม 71210
6 หอสมุด 11016
7 สนามเด็กเล่น 12937
8 เรือนเพาะชำ 2406
9 บ่อเลี้ยงปลา 6591
10 บ่อน้ำตื้น 1455
11 สนามกีฬา 30419
12 ถังเก็บน้ำ 37038
13 รั้ว 17422
14 ถนน 15522
15 บ้านพักนักเรียน 2003