สรุปจำนวนสิ่งก่อสร้างแยกประเภท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่
ประเภท
จำนวน (รายการ)
รายละเอียด
1 อาคารเรียน 86743
2 อาคารอเนกประสงค์ 49521
3 บ้านพักครู 42680
4 บ้่านพักภารโรง 4423
5 ส้วม 68739
6 หอสมุด 10978
7 สนามเด็กเล่น 13058
8 เรือนเพาะชำ 2483
9 บ่อเลี้ยงปลา 6800
10 บ่อน้ำตื้น 1517
11 สนามกีฬา 29320
12 ถังเก็บน้ำ 38536
13 รั้ว 16918
14 ถนน 14935
15 บ้านพักนักเรียน 1806