สรุปจำนวนสิ่งก่อสร้างแยกประเภท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่
ประเภท
จำนวน (รายการ)
รายละเอียด
1 อาคารเรียน 87257
2 อาคารอเนกประสงค์ 52530
3 บ้านพักครู 42470
4 บ้่านพักภารโรง 4237
5 ส้วม 71638
6 หอสมุด 11025
7 สนามเด็กเล่น 12945
8 เรือนเพาะชำ 2399
9 บ่อเลี้ยงปลา 6563
10 บ่อน้ำตื้น 1448
11 สนามกีฬา 30607
12 ถังเก็บน้ำ 36881
13 รั้ว 17510
14 ถนน 15638
15 บ้านพักนักเรียน 2013