สรุปจำนวนสิ่งก่อสร้างแยกประเภท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่
ประเภท
จำนวน (รายการ)
รายละเอียด
1 อาคารเรียน 87281
2 อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน 57467
3 บ้านพักครู 41996
4 บ้านพักภารโรง 4015
5 ส้วม 73696
6 หอสมุด 10975
7 สนามเด็กเล่น 12775
8 เรือนเพาะชำ 2303
9 บ่อเลี้ยงปลา 6154
10 บ่อน้ำตื้น 1423
11 สนามกีฬา 31617
12 ถังเก็บน้ำ 34764
13 รั้ว 18289
14 ถนน 16429
15 บ้านพักนักเรียน 2128
16 อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 3