สรุปจำนวนสิ่งก่อสร้างแยกประเภท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่
ประเภท
จำนวน (รายการ)
รายละเอียด
1 อาคารเรียน 87410
2 อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน/หอประชุม 58126
3 บ้านพักครู 42013
4 บ้านพักภารโรง 3983
5 ส้วม 73993
6 หอสมุด 10991
7 สนามเด็กเล่น 12787
8 เรือนเพาะชำ 2302
9 บ่อเลี้ยงปลา 6135
10 บ่อน้ำตื้น 1418
11 สนามกีฬา 31676
12 ถังเก็บน้ำ 34560
13 รั้ว 18474
14 ถนน/รางระบายน้ำ 16586
15 บ้านพักนักเรียน 2130
16 อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 5