สรุปจำนวนสิ่งก่อสร้างแยกประเภท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่
ประเภท
จำนวน (รายการ)
รายละเอียด
1 อาคารเรียน 87326
2 อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน 57331
3 บ้านพักครู 42024
4 บ้านพักภารโรง 4027
5 ส้วม 73653
6 หอสมุด 10984
7 สนามเด็กเล่น 12772
8 เรือนเพาะชำ 2309
9 บ่อเลี้ยงปลา 6156
10 บ่อน้ำตื้น 1425
11 สนามกีฬา 31599
12 ถังเก็บน้ำ 34818
13 รั้ว 18272
14 ถนน 16403
15 บ้านพักนักเรียน 2125
16 อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 3