สรุปจำนวนสิ่งก่อสร้างแยกประเภท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่
ประเภท
จำนวน (รายการ)
รายละเอียด
1 อาคารเรียน 87202
2 อาคารอเนกประสงค์ 52157
3 บ้านพักครู 42531
4 บ้่านพักภารโรง 4240
5 ส้วม 71212
6 หอสมุด 11016
7 สนามเด็กเล่น 12937
8 เรือนเพาะชำ 2406
9 บ่อเลี้ยงปลา 6591
10 บ่อน้ำตื้น 1454
11 สนามกีฬา 30419
12 ถังเก็บน้ำ 37042
13 รั้ว 17421
14 ถนน 15520
15 บ้านพักนักเรียน 2003