สรุปจำนวนสิ่งก่อสร้างแยกประเภท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่
ประเภท
จำนวน (รายการ)
รายละเอียด
1 อาคารเรียน 86750
2 อาคารอเนกประสงค์ 49464
3 บ้านพักครู 42689
4 บ้่านพักภารโรง 4425
5 ส้วม 68722
6 หอสมุด 10980
7 สนามเด็กเล่น 13060
8 เรือนเพาะชำ 2477
9 บ่อเลี้ยงปลา 6801
10 บ่อน้ำตื้น 1518
11 สนามกีฬา 29295
12 ถังเก็บน้ำ 38540
13 รั้ว 16913
14 ถนน 14928
15 บ้านพักนักเรียน 1806