สรุปจำนวนสิ่งก่อสร้างแยกประเภท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่
ประเภท
จำนวน (รายการ)
รายละเอียด
1 อาคารเรียน 87507
2 อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน/หอประชุม 59522
3 บ้านพักครู 42105
4 บ้านพักภารโรง 3905
5 ส้วม 74455
6 หอสมุด 11002
7 สนามเด็กเล่น 12792
8 เรือนเพาะชำ 2307
9 บ่อเลี้ยงปลา 6051
10 บ่อน้ำตื้น 1406
11 สนามกีฬา 31915
12 ถังเก็บน้ำ 34285
13 รั้ว 18756
14 ถนน/รางระบายน้ำ 16865
15 บ้านพักนักเรียน 2155
16 อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 6