สรุปจำนวนสิ่งก่อสร้างแยกประเภท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่
ประเภท
จำนวน (รายการ)
รายละเอียด
1 อาคารเรียน 87197
2 อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน 54592
3 บ้านพักครู 42136
4 บ้านพักภารโรง 4115
5 ส้วม 72549
6 หอสมุด 10976
7 สนามเด็กเล่น 12776
8 เรือนเพาะชำ 2307
9 บ่อเลี้ยงปลา 6271
10 บ่อน้ำตื้น 1434
11 สนามกีฬา 31118
12 ถังเก็บน้ำ 35585
13 รั้ว 17863
14 ถนน 15998
15 บ้านพักนักเรียน 2052
16 อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 3