สรุปจำนวนสิ่งก่อสร้างแยกประเภท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่
ประเภท
จำนวน (รายการ)
รายละเอียด
1 อาคารเรียน 87098
2 อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน 53302
3 บ้านพักครู 42323
4 บ้านพักภารโรง 4216
5 ส้วม 71953
6 หอสมุด 11023
7 สนามเด็กเล่น 12881
8 เรือนเพาะชำ 2359
9 บ่อเลี้ยงปลา 6463
10 บ่อน้ำตื้น 1456
11 สนามกีฬา 30818
12 ถังเก็บน้ำ 36379
13 รั้ว 17649
14 ถนน 15808
15 บ้านพักนักเรียน 2027