สรุปจำนวนสิ่งก่อสร้างแยกประเภท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่
ประเภท
จำนวน (รายการ)
รายละเอียด
1 อาคารเรียน 87325
2 อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน 57318
3 บ้านพักครู 42021
4 บ้านพักภารโรง 4026
5 ส้วม 73651
6 หอสมุด 10982
7 สนามเด็กเล่น 12771
8 เรือนเพาะชำ 2308
9 บ่อเลี้ยงปลา 6159
10 บ่อน้ำตื้น 1425
11 สนามกีฬา 31587
12 ถังเก็บน้ำ 34817
13 รั้ว 18270
14 ถนน 16401
15 บ้านพักนักเรียน 2119
16 อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 3