สรุปจำนวนสิ่งก่อสร้างแยกประเภท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่
ประเภท
จำนวน (รายการ)
รายละเอียด
1 อาคารเรียน 87248
2 อาคารอเนกประสงค์ 52774
3 บ้านพักครู 42483
4 บ้่านพักภารโรง 4233
5 ส้วม 71856
6 หอสมุด 11044
7 สนามเด็กเล่น 12956
8 เรือนเพาะชำ 2401
9 บ่อเลี้ยงปลา 6551
10 บ่อน้ำตื้น 1448
11 สนามกีฬา 30706
12 ถังเก็บน้ำ 36796
13 รั้ว 17582
14 ถนน 15737
15 บ้านพักนักเรียน 2018