สรุปจำนวนสิ่งก่อสร้างแยกประเภท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


3501 : สพป.ยโสธร เขต 1
ที่
ประเภท
จำนวน (รายการ)
1อาคารเรียน515
2อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน247
3บ้านพักครู96
4บ้านพักภารโรง9
5ส้วม531
6หอสมุด111
7สนามเด็กเล่น109
8เรือนเพาะชำ8
9บ่อเลี้ยงปลา26
10บ่อน้ำตื้น1
11สนามกีฬา132
12ถังเก็บน้ำ225
13รั้ว128
14ถนน64