สรุปจำนวนสิ่งก่อสร้างแยกประเภท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


3501 : สพป.ยโสธร เขต 1
ที่
ประเภท
จำนวน (รายการ)
1อาคารเรียน509
2อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน236
3บ้านพักครู99
4บ้านพักภารโรง9
5ส้วม530
6หอสมุด109
7สนามเด็กเล่น109
8เรือนเพาะชำ8
9บ่อเลี้ยงปลา25
10บ่อน้ำตื้น1
11สนามกีฬา124
12ถังเก็บน้ำ234
13รั้ว124
14ถนน60