สรุปจำนวนสิ่งก่อสร้างแยกประเภท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


4102 : สพป.อุดรธานี เขต 2
ที่
ประเภท
จำนวน (รายการ)
1อาคารเรียน478
2อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน376
3บ้านพักครู110
4บ้านพักภารโรง11
5ส้วม410
6หอสมุด106
7สนามเด็กเล่น98
8เรือนเพาะชำ22
9บ่อเลี้ยงปลา51
10บ่อน้ำตื้น3
11สนามกีฬา386
12ถังเก็บน้ำ241
13รั้ว216
14ถนน202
15บ้านพักนักเรียน5