สรุปจำนวนสิ่งก่อสร้างแยกประเภท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


4102 : สพป.อุดรธานี เขต 2
ที่
ประเภท
จำนวน (รายการ)
1อาคารเรียน478
2อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน366
3บ้านพักครู111
4บ้านพักภารโรง10
5ส้วม412
6หอสมุด110
7สนามเด็กเล่น101
8เรือนเพาะชำ22
9บ่อเลี้ยงปลา52
10บ่อน้ำตื้น3
11สนามกีฬา384
12ถังเก็บน้ำ249
13รั้ว213
14ถนน205
15บ้านพักนักเรียน5