สรุปจำนวนสิ่งก่อสร้างแยกประเภท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


4702 : สพป.สกลนคร เขต 2
ที่
ประเภท
จำนวน (รายการ)
1อาคารเรียน753
2อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน355
3บ้านพักครู200
4บ้านพักภารโรง9
5ส้วม797
6หอสมุด95
7สนามเด็กเล่น129
8เรือนเพาะชำ16
9บ่อเลี้ยงปลา95
10บ่อน้ำตื้น10
11สนามกีฬา261
12ถังเก็บน้ำ360
13รั้ว163
14ถนน142