สรุปจำนวนสิ่งก่อสร้างแยกประเภท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


6202 : สพป.กำแพงเพชร เขต 2
ที่
ประเภท
จำนวน (รายการ)
1อาคารเรียน534
2อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน/หอประชุม299
3บ้านพักครู211
4บ้านพักภารโรง12
5ส้วม502
6หอสมุด66
7สนามเด็กเล่น87
8เรือนเพาะชำ19
9บ่อเลี้ยงปลา57
10บ่อน้ำตื้น9
11สนามกีฬา245
12ถังเก็บน้ำ176
13รั้ว105
14ถนน/รางระบายน้ำ133
15บ้านพักนักเรียน8