สรุปจำนวนสิ่งก่อสร้างแยกประเภท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


9401 : สพป.ปัตตานี เขต 1
ที่
ประเภท
จำนวน (รายการ)
1อาคารเรียน482
2อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน203
3บ้านพักครู155
4บ้านพักภารโรง11
5ส้วม345
6หอสมุด14
7สนามเด็กเล่น75
8เรือนเพาะชำ5
9บ่อเลี้ยงปลา19
10บ่อน้ำตื้น4
11สนามกีฬา113
12ถังเก็บน้ำ91
13รั้ว155
14ถนน56
15บ้านพักนักเรียน1