สรุปจำนวนสิ่งก่อสร้างแยกประเภท :
สพป.หนองคาย เขต 2
ที่
ประเภท
จำนวน (รายการ)
รายละเอียด
1อาคารเรียน306
2อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน171
3บ้านพักครู120
4บ้านพักภารโรง5
5ส้วม259
6หอสมุด30
7สนามเด็กเล่น50
8เรือนเพาะชำ15
9บ่อเลี้ยงปลา31
10บ่อน้ำตื้น1
11สนามกีฬา169
12ถังเก็บน้ำ156
13รั้ว74
14ถนน59