สรุปจำนวนสิ่งก่อสร้างแยกประเภท :
สพป.สกลนคร เขต 2
ที่
ประเภท
จำนวน (รายการ)
รายละเอียด
1อาคารเรียน755
2อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน369
3บ้านพักครู192
4บ้านพักภารโรง9
5ส้วม793
6หอสมุด96
7สนามเด็กเล่น129
8เรือนเพาะชำ15
9บ่อเลี้ยงปลา94
10บ่อน้ำตื้น11
11สนามกีฬา261
12ถังเก็บน้ำ355
13รั้ว165
14ถนน147