สรุปจำนวนสิ่งก่อสร้างแยกประเภท :
สพป.แพร่ เขต 1
ที่
ประเภท
จำนวน (รายการ)
รายละเอียด
1อาคารเรียน303
2อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน188
3บ้านพักครู157
4บ้านพักภารโรง3
5ส้วม283
6หอสมุด29
7สนามเด็กเล่น45
8เรือนเพาะชำ14
9บ่อเลี้ยงปลา7
10บ่อน้ำตื้น10
11สนามกีฬา73
12ถังเก็บน้ำ82
13รั้ว47
14ถนน37
15บ้านพักนักเรียน1