สรุปการยืนยันข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
ที่
รหัสเขตพื้นที่
เขตพื้นที่
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด
จำนวนที่ยืนยัน
คิดเป็นร้อยละ
รายละเอียด
1 1001 สพป.กรุงเทพมหานคร 37 37
100.00 %
2 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 72 72
100.00 %
3 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 71 71
100.00 %
4 1201 สพป.นนทบุรี เขต 1 32 32
100.00 %
5 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 63 63
100.00 %
6 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 103 103
100.00 %
7 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 67 67
100.00 %
8 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 177 177
100.00 %
9 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 158 158
100.00 %
10 1501 สพป.อ่างทอง 144 144
100.00 %
11 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 152 152
100.00 %
12 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 139 139
100.00 %
13 1701 สพป.สิงห์บุรี 99 99
100.00 %
14 1801 สพป.ชัยนาท 174 174
100.00 %
15 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 123 123
100.00 %
16 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 135 135
100.00 %
17 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 82 82
100.00 %
18 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 112 112
100.00 %
19 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 81 81
100.00 %
20 2101 สพป.ระยอง เขต 1 115 115
100.00 %
21 2102 สพป.ระยอง เขต 2 87 87
100.00 %
22 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 83 83
100.00 %
23 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 106 106
100.00 %
24 2301 สพป.ตราด 109 109
100.00 %
25 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 138 138
100.00 %
26 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 149 149
100.00 %
27 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 119 119
100.00 %
28 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 113 113
100.00 %
29 2601 สพป.นครนายก 132 132
100.00 %
30 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 145 145
100.00 %
31 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 118 118
100.00 %
32 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 143 143
100.00 %
33 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 176 176
100.00 %
34 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 183 183
100.00 %
35 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 180 180
100.00 %
36 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 213 213
100.00 %
37 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 181 181
100.00 %
38 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 225 225
100.00 %
39 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 201 201
100.00 %
40 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 230 230
100.00 %
41 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 214 214
100.00 %
42 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 193 193
100.00 %
43 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 292 292
100.00 %
44 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 218 218
100.00 %
45 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 233 233
100.00 %
46 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 258 258
100.00 %
47 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 180 180
100.00 %
48 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 198 198
100.00 %
49 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 210 210
100.00 %
50 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 241 241
100.00 %
51 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 217 217
100.00 %
52 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 209 209
100.00 %
53 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 144 144
100.00 %
54 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 254 254
100.00 %
55 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 192 192
100.00 %
56 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 187 187
100.00 %
57 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 231 231
100.00 %
58 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 262 262
100.00 %
59 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 190 190
100.00 %
60 3701 สพป.อำนาจเจริญ 252 252
100.00 %
61 3801 สพป.บึงกาฬ 212 212
100.00 %
62 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 201 201
100.00 %
63 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 105 103
98.10 %
64 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 157 157
100.00 %
65 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 208 208
100.00 %
66 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 182 182
100.00 %
67 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 175 175
100.00 %
68 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 259 258
99.61 %
69 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 224 224
100.00 %
70 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 194 194
100.00 %
71 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 203 203
100.00 %
72 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 144 144
100.00 %
73 4201 สพป.เลย เขต 1 151 151
100.00 %
74 4202 สพป.เลย เขต 2 157 157
100.00 %
75 4203 สพป.เลย เขต 3 108 108
100.00 %
76 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 159 159
100.00 %
77 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 106 106
100.00 %
78 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 197 197
100.00 %
79 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 221 221
100.00 %
80 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 145 145
100.00 %
81 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 230 230
100.00 %
82 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 334 334
100.00 %
83 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 216 216
100.00 %
84 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 173 173
100.00 %
85 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 169 168
99.41 %
86 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 199 199
100.00 %
87 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 175 175
100.00 %
88 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 258 256
99.22 %
89 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 182 181
99.45 %
90 4801 สพป.นครพนม เขต 1 249 249
100.00 %
91 4802 สพป.นครพนม เขต 2 185 185
100.00 %
92 4901 สพป.มุกดาหาร 246 246
100.00 %
93 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 87 87
100.00 %
94 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 141 141
100.00 %
95 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 156 156
100.00 %
96 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 101 101
100.00 %
97 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 100 100
100.00 %
98 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 100 100
100.00 %
99 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 115 115
100.00 %
100 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 82 82
100.00 %
101 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 115 115
100.00 %
102 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 135 135
100.00 %
103 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 93 93
100.00 %
104 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 161 161
100.00 %
105 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 77 77
100.00 %
106 5401 สพป.แพร่ เขต 1 120 120
100.00 %
107 5402 สพป.แพร่ เขต 2 126 126
100.00 %
108 5501 สพป.น่าน เขต 1 191 191
100.00 %
109 5502 สพป.น่าน เขต 2 147 146
99.32 %
110 5601 สพป.พะเยา เขต 1 83 83
100.00 %
111 5602 สพป.พะเยา เขต 2 135 135
100.00 %
112 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 105 105
100.00 %
113 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 160 159
99.38 %
114 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 140 140
100.00 %
115 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 135 135
100.00 %
116 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 134 134
100.00 %
117 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 176 176
100.00 %
118 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 162 162
100.00 %
119 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 145 145
100.00 %
120 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 199 199
100.00 %
121 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 83 83
100.00 %
122 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 125 125
100.00 %
123 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 204 204
100.00 %
124 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 184 184
100.00 %
125 6301 สพป.ตาก เขต 1 111 107
96.40 %
126 6302 สพป.ตาก เขต 2 121 121
100.00 %
127 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 128 128
100.00 %
128 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 162 162
100.00 %
129 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 114 114
100.00 %
130 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 127 127
100.00 %
131 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 164 164
100.00 %
132 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 134 134
100.00 %
133 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 125 125
100.00 %
134 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 141 141
100.00 %
135 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 152 152
100.00 %
136 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 190 184
96.84 %
137 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 177 177
100.00 %
138 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 147 146
99.32 %
139 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 139 139
100.00 %
140 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 101 101
100.00 %
141 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 81 81
100.00 %
142 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 92 92
100.00 %
143 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 135 135
100.00 %
144 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 134 134
100.00 %
145 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 128 128
100.00 %
146 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 122 122
100.00 %
147 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 120 120
100.00 %
148 7401 สพป.สมุทรสาคร 103 103
100.00 %
149 7501 สพป.สมุทรสงคราม 72 71
98.61 %
150 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 93 93
100.00 %
151 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 123 123
100.00 %
152 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 120 120
100.00 %
153 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 89 89
100.00 %
154 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 110 110
100.00 %
155 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 202 202
100.00 %
156 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 232 232
100.00 %
157 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 142 132
92.96 %
158 8101 สพป.กระบี่ 210 210
100.00 %
159 8201 สพป.พังงา 140 140
100.00 %
160 8301 สพป.ภูเก็ต 49 49
100.00 %
161 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 121 121
100.00 %
162 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 181 181
100.00 %
163 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 154 154
100.00 %
164 8501 สพป.ระนอง 79 79
100.00 %
165 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 111 111
100.00 %
166 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 119 119
100.00 %
167 9001 สพป.สงขลา เขต 1 139 139
100.00 %
168 9002 สพป.สงขลา เขต 2 127 127
100.00 %
169 9003 สพป.สงขลา เขต 3 194 194
100.00 %
170 9101 สพป.สตูล 159 159
100.00 %
171 9201 สพป.ตรัง เขต 1 132 132
100.00 %
172 9202 สพป.ตรัง เขต 2 135 135
100.00 %
173 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 117 117
100.00 %
174 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 114 114
100.00 %
175 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 136 136
100.00 %
176 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 115 115
100.00 %
177 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 67 67
100.00 %
178 9501 สพป.ยะลา เขต 1 111 111
100.00 %
179 9502 สพป.ยะลา เขต 2 68 68
100.00 %
180 9503 สพป.ยะลา เขต 3 32 32
100.00 %
181 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 148 148
100.00 %
182 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 117 117
100.00 %
183 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3 75 75
100.00 %
184 100700 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 97 0
0.00 %
185 101701 สพม.เขต 1(กทม.) 67 67
100.00 %
186 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 52 52
100.00 %
187 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 47 47
100.00 %
188 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 43 43
100.00 %
189 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 64 64
100.00 %
190 101706 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 54 54
100.00 %
191 101707 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) 44 44
100.00 %
192 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 55 55
100.00 %
193 101709 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 61 61
100.00 %
194 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 60 60
100.00 %
195 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 66 66
100.00 %
196 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 98 98
100.00 %
197 101713 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 44 44
100.00 %
198 101714 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 27 27
100.00 %
199 101715 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 46 46
100.00 %
200 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 53 53
100.00 %
201 101717 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 39 39
100.00 %
202 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 50 50
100.00 %
203 101719 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 52 52
100.00 %
204 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 63 63
100.00 %
205 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) 56 56
100.00 %
206 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 81 81
100.00 %
207 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 45 45
100.00 %
208 101724 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 55 55
100.00 %
209 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 84 84
100.00 %
210 101726 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 35 30
85.71 %
211 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 60 60
100.00 %
212 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 83 83
100.00 %
213 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 81 81
100.00 %
214 101730 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 37 37
100.00 %
215 101731 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 50 50
100.00 %
216 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 66 66
100.00 %
217 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 85 85
100.00 %
218 101734 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 42 41
97.62 %
219 101735 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 45 44
97.78 %
220 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 59 59
100.00 %
221 101737 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 46 31
67.39 %
222 101738 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 47 47
100.00 %
223 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 57 57
100.00 %
224 101740 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 39 39
100.00 %
225 101741 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 62 62
100.00 %
226 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 58 58
100.00 %