ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

1001 :  สพป.กรุงเทพมหานคร

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 720019 10010001 วัดชนะสงคราม
ยังไม่ยืนยัน
2 720007 10010002 อนุบาลวัดปรินายก
ยังไม่ยืนยัน
3 720023 10010003 พระตำหนักสวนกุหลาบ
ยังไม่ยืนยัน
4 720003 10010004 ราชวินิต
ยังไม่ยืนยัน
5 720004 10010005 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
ยังไม่ยืนยัน
6 720016 10010006 วัดพลับพลาชัย
ยังไม่ยืนยัน
7 720005 10010007 วัดโสมนัส
ยังไม่ยืนยัน
8 720035 10010008 ประถมนนทรี
ยังไม่ยืนยัน
9 720037 10010009 วัดด่าน
ยังไม่ยืนยัน
10 720018 10010010 มหาวีรานุวัตร
ยังไม่ยืนยัน
11 720020 10010011 วัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก)
ยังไม่ยืนยัน
12 720013 10010012 อนุบาลสามเสนฯ
ยังไม่ยืนยัน
13 720032 10010013 ทุ่งมหาเมฆ
ยังไม่ยืนยัน
14 720022 10010014 วัดเวตวันธรรมาวาส
ยังไม่ยืนยัน
15 720036 10010015 สายน้ำทิพย์
ยังไม่ยืนยัน
16 720033 10010016 ดาราคาม
ยังไม่ยืนยัน
17 720001 10010017 พญาไท
ยังไม่ยืนยัน
18 720012 10010018 อนุบาลพิบูลเวศม์
ยังไม่ยืนยัน
19 720011 10020001 วัดอุทัยธาราม
ยังไม่ยืนยัน
20 720010 10020003 พิบูลอุปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
21 720008 10020004 บางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
22 720034 10020005 บ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
23 720038 10020006 วัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ)
ยังไม่ยืนยัน
24 720015 10020007 ไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ
ยังไม่ยืนยัน
25 720014 10020008 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
ยังไม่ยืนยัน
26 720021 10030001 วัดประยุรวงศาวาส
ยังไม่ยืนยัน
27 720025 10030002 วัดเจ้ามูล
ยังไม่ยืนยัน
28 720031 10030003 วัดสังข์กระจาย
ยังไม่ยืนยัน
29 720029 10030004 วัดหงส์รัตนาราม
ยังไม่ยืนยัน
30 720017 10030005 ประถมทวีธาภิเศก
ยังไม่ยืนยัน
31 720026 10030006 วัดช่างเหล็ก
ยังไม่ยืนยัน
32 720006 10030007 วัดอมรินทราราม
ยังไม่ยืนยัน
33 720002 10030008 โฆสิตสโมสร
ยังไม่ยืนยัน
34 720024 10030009 ราชวินิตประถมบางแค
ยังไม่ยืนยัน
35 720028 10030010 วัดนาคปรก
ยังไม่ยืนยัน
36 720027 10030011 วัดหนัง
ยังไม่ยืนยัน
37 720030 10030012 อนุบาลวัดนางนอง
ยังไม่ยืนยัน