ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

1001 :  สพป.กรุงเทพมหานคร

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 720019 10010001 วัดชนะสงคราม
ยืนยันแล้ว
2 720007 10010002 อนุบาลวัดปรินายก
ยืนยันแล้ว
3 720023 10010003 พระตำหนักสวนกุหลาบ
ยืนยันแล้ว
4 720003 10010004 ราชวินิต
ยืนยันแล้ว
5 720004 10010005 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
ยืนยันแล้ว
6 720016 10010006 วัดพลับพลาชัย
ยืนยันแล้ว
7 720005 10010007 วัดโสมนัส
ยืนยันแล้ว
8 720035 10010008 ประถมนนทรี
ยืนยันแล้ว
9 720037 10010009 วัดด่าน
ยืนยันแล้ว
10 720018 10010010 มหาวีรานุวัตร
ยืนยันแล้ว
11 720020 10010011 วัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก)
ยืนยันแล้ว
12 720013 10010012 อนุบาลสามเสนฯ
ยืนยันแล้ว
13 720032 10010013 ทุ่งมหาเมฆ
ยืนยันแล้ว
14 720022 10010014 วัดเวตวันธรรมาวาส
ยืนยันแล้ว
15 720036 10010015 สายน้ำทิพย์
ยืนยันแล้ว
16 720033 10010016 ดาราคาม
ยืนยันแล้ว
17 720001 10010017 พญาไท
ยืนยันแล้ว
18 720012 10010018 อนุบาลพิบูลเวศม์
ยืนยันแล้ว
19 720011 10020001 วัดอุทัยธาราม
ยืนยันแล้ว
20 720010 10020003 พิบูลอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
21 720008 10020004 บางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
22 720034 10020005 บ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
23 720038 10020006 วัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ)
ยืนยันแล้ว
24 720015 10020007 ไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ
ยืนยันแล้ว
25 720014 10020008 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
ยืนยันแล้ว
26 720021 10030001 วัดประยุรวงศาวาส
ยืนยันแล้ว
27 720025 10030002 วัดเจ้ามูล
ยืนยันแล้ว
28 720031 10030003 วัดสังข์กระจาย
ยืนยันแล้ว
29 720029 10030004 วัดหงส์รัตนาราม
ยืนยันแล้ว
30 720017 10030005 ประถมทวีธาภิเศก
ยืนยันแล้ว
31 720026 10030006 วัดช่างเหล็ก
ยืนยันแล้ว
32 720006 10030007 วัดอมรินทราราม
ยืนยันแล้ว
33 720002 10030008 โฆสิตสโมสร
ยืนยันแล้ว
34 720024 10030009 ราชวินิตประถมบางแค
ยืนยันแล้ว
35 720028 10030010 วัดนาคปรก
ยืนยันแล้ว
36 720027 10030011 วัดหนัง
ยืนยันแล้ว
37 720030 10030012 อนุบาลวัดนางนอง
ยืนยันแล้ว