ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

101701 :  สพม.เขต 1(กทม.)

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 720040 10012001 สตรีวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
2 720047 10012002 มัธยมวัดเบญจมบพิตร
ยังไม่ยืนยัน
3 720039 10012004 สวนกุหลาบวิทยาลัย
ยังไม่ยืนยัน
4 720046 10012005 วัดราชาธิวาส
ยังไม่ยืนยัน
5 720048 10012008 โยธินบูรณะ
ยังไม่ยืนยัน
6 720041 10012009 วัดบวรนิเวศ
ยังไม่ยืนยัน
7 720042 10012010 วัดราชบพิธ
ยังไม่ยืนยัน
8 720049 10012011 วัดน้อยนพคุณ
ยังไม่ยืนยัน
9 720043 10012012 เบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
10 720050 10012013 ราชวินิต มัธยม
ยังไม่ยืนยัน
11 720044 10012014 มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
ยังไม่ยืนยัน
12 720045 10012015 วัดสังเวช
ยังไม่ยืนยัน
13 720059 10012017 เตรียมอุดมศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
14 720062 10012018 วัดสระเกศ
ยังไม่ยืนยัน
15 720063 10012019 เทพศิรินทร์
ยังไม่ยืนยัน
16 720064 10012020 สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
17 720074 10012025 ไตรมิตรวิทยาลัย
ยังไม่ยืนยัน
18 720075 10012026 สามเสนวิทยาลัย
ยังไม่ยืนยัน
19 720119 10012034 ศีลาจารพิพัฒน์
ยังไม่ยืนยัน
20 720120 10012035 โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม)
ยังไม่ยืนยัน
21 720121 10012036 ราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2
ยังไม่ยืนยัน
22 720134 10012039 ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ยังไม่ยืนยัน
23 720135 10012040 สันติราษฎร์วิทยาลัย
ยังไม่ยืนยัน
24 720136 10012041 มักกะสันพิทยา
ยังไม่ยืนยัน
25 720076 10032001 ศึกษานารี
ยังไม่ยืนยัน
26 720080 10032002 ทวีธาภิเศก
ยังไม่ยืนยัน
27 720085 10032003 สุวรรณพลับพลาพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
28 720077 10032004 วัดอินทาราม
ยังไม่ยืนยัน
29 720081 10032005 วัดประดู่ในทรงธรรม
ยังไม่ยืนยัน
30 720086 10032006 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
ยังไม่ยืนยัน
31 720078 10032007 มัธยมวัดดาวคนอง
ยังไม่ยืนยัน
32 720082 10032008 ฤทธิณรงค์รอน
ยังไม่ยืนยัน
33 720087 10032009 โพธิสารพิทยากร
ยังไม่ยืนยัน
34 720079 10032010 ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
ยังไม่ยืนยัน
35 720088 10032011 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
ยังไม่ยืนยัน
36 720089 10032012 มหรรณพาราม
ยังไม่ยืนยัน
37 720090 10032013 ชิโนรสวิทยาลัย
ยังไม่ยืนยัน
38 720091 10032014 สตรีวัดระฆัง
ยังไม่ยืนยัน
39 720092 10032015 สุวรรณารามวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
40 720093 10032016 มัธยมวัดดุสิตาราม
ยังไม่ยืนยัน
41 720094 10032017 มัธยมวัดนายโรง
ยังไม่ยืนยัน
42 720095 10032018 สวนอนันต์
ยังไม่ยืนยัน
43 720096 10032019 พิทยาลงกรณ์พิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
44 720097 10032020 รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
ยังไม่ยืนยัน
45 720098 10032021 ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน
ยังไม่ยืนยัน
46 720099 10032022 วัดนวลนรดิศ
ยังไม่ยืนยัน
47 720100 10032023 วัดรางบัว
ยังไม่ยืนยัน
48 720101 10032024 สตรีวัดอัปสรสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
49 720102 10032025 ไชยฉิมพลีวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
50 720103 10032026 จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
51 720104 10032027 มัธยมวัดหนองแขม
ยังไม่ยืนยัน
52 720105 10032028 บางปะกอกวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
53 720106 10032029 แจงร้อนวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
54 720107 10032030 วัดบวรมงคล
ยังไม่ยืนยัน
55 720108 10032031 วิมุตยารามพิทยากร
ยังไม่ยืนยัน
56 720141 10032032 ปัญญาวรคุณ
ยังไม่ยืนยัน
57 720142 10032033 ราชวินิตบางแคปานขำ
ยังไม่ยืนยัน
58 720153 10032034 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
ยังไม่ยืนยัน
59 720154 10032035 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
ยังไม่ยืนยัน
60 720155 10032036 วัดพุทธบูชา
ยังไม่ยืนยัน
61 720156 10032037 อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ยังไม่ยืนยัน
62 720157 10032038 ศึกษานารีวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
63 720158 10032039 นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ยังไม่ยืนยัน
64 720129 10032040 มัธยมวัดสิงห์
ยังไม่ยืนยัน
65 720128 10032041 วัดราชโอรส
ยังไม่ยืนยัน
66 720130 10032042 บางมดวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
67 720161 10032043 สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
ยังไม่ยืนยัน