ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

101701 :  สพม.เขต 1(กทม.)

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 720040 10012001 สตรีวิทยา
ยืนยันแล้ว
2 720047 10012002 มัธยมวัดเบญจมบพิตร
ยืนยันแล้ว
3 720039 10012004 สวนกุหลาบวิทยาลัย
ยืนยันแล้ว
4 720046 10012005 วัดราชาธิวาส
ยืนยันแล้ว
5 720048 10012008 โยธินบูรณะ
ยืนยันแล้ว
6 720041 10012009 วัดบวรนิเวศ
ยืนยันแล้ว
7 720042 10012010 วัดราชบพิธ
ยืนยันแล้ว
8 720049 10012011 วัดน้อยนพคุณ
ยืนยันแล้ว
9 720043 10012012 เบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
10 720050 10012013 ราชวินิต มัธยม
ยืนยันแล้ว
11 720044 10012014 มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
ยืนยันแล้ว
12 720045 10012015 วัดสังเวช
ยืนยันแล้ว
13 720059 10012017 เตรียมอุดมศึกษา
ยืนยันแล้ว
14 720062 10012018 วัดสระเกศ
ยืนยันแล้ว
15 720063 10012019 เทพศิรินทร์
ยืนยันแล้ว
16 720064 10012020 สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
17 720074 10012025 ไตรมิตรวิทยาลัย
ยืนยันแล้ว
18 720075 10012026 สามเสนวิทยาลัย
ยืนยันแล้ว
19 720119 10012034 ศีลาจารพิพัฒน์
ยืนยันแล้ว
20 720120 10012035 โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม)
ยืนยันแล้ว
21 720121 10012036 ราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2
ยืนยันแล้ว
22 720134 10012039 ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ยืนยันแล้ว
23 720135 10012040 สันติราษฎร์วิทยาลัย
ยืนยันแล้ว
24 720136 10012041 มักกะสันพิทยา
ยืนยันแล้ว
25 720076 10032001 ศึกษานารี
ยืนยันแล้ว
26 720080 10032002 ทวีธาภิเศก
ยืนยันแล้ว
27 720085 10032003 สุวรรณพลับพลาพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
28 720077 10032004 วัดอินทาราม
ยืนยันแล้ว
29 720081 10032005 วัดประดู่ในทรงธรรม
ยืนยันแล้ว
30 720086 10032006 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
ยืนยันแล้ว
31 720078 10032007 มัธยมวัดดาวคนอง
ยืนยันแล้ว
32 720082 10032008 ฤทธิณรงค์รอน
ยืนยันแล้ว
33 720087 10032009 โพธิสารพิทยากร
ยืนยันแล้ว
34 720079 10032010 ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
ยืนยันแล้ว
35 720088 10032011 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
ยืนยันแล้ว
36 720089 10032012 มหรรณพาราม
ยืนยันแล้ว
37 720090 10032013 ชิโนรสวิทยาลัย
ยืนยันแล้ว
38 720091 10032014 สตรีวัดระฆัง
ยืนยันแล้ว
39 720092 10032015 สุวรรณารามวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
40 720093 10032016 มัธยมวัดดุสิตาราม
ยืนยันแล้ว
41 720094 10032017 มัธยมวัดนายโรง
ยืนยันแล้ว
42 720095 10032018 สวนอนันต์
ยืนยันแล้ว
43 720096 10032019 พิทยาลงกรณ์พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
44 720097 10032020 รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
ยืนยันแล้ว
45 720098 10032021 ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน
ยืนยันแล้ว
46 720099 10032022 วัดนวลนรดิศ
ยืนยันแล้ว
47 720100 10032023 วัดรางบัว
ยืนยันแล้ว
48 720101 10032024 สตรีวัดอัปสรสวรรค์
ยืนยันแล้ว
49 720102 10032025 ไชยฉิมพลีวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
50 720103 10032026 จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
51 720104 10032027 มัธยมวัดหนองแขม
ยืนยันแล้ว
52 720105 10032028 บางปะกอกวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
53 720106 10032029 แจงร้อนวิทยา
ยืนยันแล้ว
54 720107 10032030 วัดบวรมงคล
ยืนยันแล้ว
55 720108 10032031 วิมุตยารามพิทยากร
ยืนยันแล้ว
56 720141 10032032 ปัญญาวรคุณ
ยืนยันแล้ว
57 720142 10032033 ราชวินิตบางแคปานขำ
ยืนยันแล้ว
58 720153 10032034 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
ยืนยันแล้ว
59 720154 10032035 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
ยืนยันแล้ว
60 720155 10032036 วัดพุทธบูชา
ยืนยันแล้ว
61 720156 10032037 อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ยืนยันแล้ว
62 720157 10032038 ศึกษานารีวิทยา
ยืนยันแล้ว
63 720158 10032039 นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ยืนยันแล้ว
64 720129 10032040 มัธยมวัดสิงห์
ยืนยันแล้ว
65 720128 10032041 วัดราชโอรส
ยืนยันแล้ว
66 720130 10032042 บางมดวิทยา
ยืนยันแล้ว
67 720161 10032043 สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
ยืนยันแล้ว