ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

101703 :  สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 230147 12012001 วัดเขมาภิรตาราม
ยืนยันแล้ว
2 230148 12012002 ศรีบุณยานนท์
ยืนยันแล้ว
3 230149 12012003 สตรีนนทบุรี
ยืนยันแล้ว
4 230150 12012004 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
ยืนยันแล้ว
5 230151 12012005 เบญจมราชานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
6 230152 12012006 นนทบุรีพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
7 230146 12012008 รัตนาธิเบศร์
ยืนยันแล้ว
8 230154 12012009 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
ยืนยันแล้ว
9 230155 12012010 เทพศิรินทร์ นนทบุรี
ยืนยันแล้ว
10 230160 12022003 ไทรน้อย
ยืนยันแล้ว
11 230162 12022004 ปากเกร็ด
ยืนยันแล้ว
12 230161 12022005 ราษฎร์นิยม
ยืนยันแล้ว
13 230163 12022006 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
ยืนยันแล้ว
14 230164 12022007 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
ยืนยันแล้ว
15 230165 12022008 โพธินิมิตวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
16 230166 12022009 นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
ยืนยันแล้ว
17 230157 12022010 ราชวินิต นนทบุรี
ยืนยันแล้ว
18 230158 12022011 บางบัวทอง
ยืนยันแล้ว
19 310399 14012001 อยุธยาวิทยาลัย
ยืนยันแล้ว
20 310400 14012002 จอมสุรางค์อุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
21 310401 14012003 อยุธยานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
22 310402 14012004 ปากกรานพิทยา
ยืนยันแล้ว
23 310403 14012005 ท่าเรือ
ยืนยันแล้ว
24 310404 14012006 ท่าหลวงวิทยานุกูล
ยืนยันแล้ว
25 310405 14012007 นครหลวง อุดมรัชต์วิทยา
ยืนยันแล้ว
26 310406 14012008 ท่าช้างวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
27 310412 14012009 บางปะหัน
ยืนยันแล้ว
28 310416 14012010 ภาชี
ยืนยันแล้ว
29 310418 14012011 วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
30 310419 14012012 วังน้อย (พนมยงค์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
31 310424 14012013 อุทัย
ยืนยันแล้ว
32 310425 14012014 หนองน้ำส้มวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
33 310426 14012016 มหาราช
ยืนยันแล้ว
34 310427 14012017 บ้านแพรกประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
35 310407 14022001 บางไทรวิทยา
ยืนยันแล้ว
36 310408 14022002 บางบาล
ยืนยันแล้ว
37 310409 14022003 บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑)
ยืนยันแล้ว
38 310410 14022004 บางปะอิน
ยืนยันแล้ว
39 310411 14022005 อุดมศีลวิทยา
ยืนยันแล้ว
40 310413 14022006 ผักไห่(สุทธาประมุข)
ยืนยันแล้ว
41 310414 14022007 ลาดชะโดสามัคคี
ยืนยันแล้ว
42 310415 14022008 วัดโพธิ์ผักไห่(เวชพันธุ์อนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
43 310417 14022009 ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา
ยืนยันแล้ว
44 310420 14022010 เสนา(เสนาประสิทธิ์)
ยืนยันแล้ว
45 310421 14022011 สาคลีวิทยา
ยืนยันแล้ว
46 310422 14022012 ลาดงาประชาบำรุง
ยืนยันแล้ว
47 310423 14022013 บางซ้ายวิทยา
ยืนยันแล้ว