ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

101703 :  สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 230147 12012001 วัดเขมาภิรตาราม
ยังไม่ยืนยัน
2 230148 12012002 ศรีบุณยานนท์
ยังไม่ยืนยัน
3 230149 12012003 สตรีนนทบุรี
ยังไม่ยืนยัน
4 230150 12012004 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
ยังไม่ยืนยัน
5 230151 12012005 เบญจมราชานุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
6 230152 12012006 นนทบุรีพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
7 230146 12012008 รัตนาธิเบศร์
ยังไม่ยืนยัน
8 230154 12012009 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
ยังไม่ยืนยัน
9 230155 12012010 เทพศิรินทร์ นนทบุรี
ยังไม่ยืนยัน
10 230160 12022003 ไทรน้อย
ยังไม่ยืนยัน
11 230162 12022004 ปากเกร็ด
ยังไม่ยืนยัน
12 230161 12022005 ราษฎร์นิยม
ยังไม่ยืนยัน
13 230163 12022006 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
ยังไม่ยืนยัน
14 230164 12022007 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
ยังไม่ยืนยัน
15 230165 12022008 โพธินิมิตวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
16 230166 12022009 นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
ยังไม่ยืนยัน
17 230157 12022010 ราชวินิต นนทบุรี
ยังไม่ยืนยัน
18 230158 12022011 บางบัวทอง
ยังไม่ยืนยัน
19 310399 14012001 อยุธยาวิทยาลัย
ยังไม่ยืนยัน
20 310400 14012002 จอมสุรางค์อุปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
21 310401 14012003 อยุธยานุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
22 310402 14012004 ปากกรานพิทยา
ยังไม่ยืนยัน
23 310403 14012005 ท่าเรือ
ยังไม่ยืนยัน
24 310404 14012006 ท่าหลวงวิทยานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
25 310405 14012007 นครหลวง อุดมรัชต์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
26 310406 14012008 ท่าช้างวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
27 310412 14012009 บางปะหัน
ยังไม่ยืนยัน
28 310416 14012010 ภาชี
ยังไม่ยืนยัน
29 310418 14012011 วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
30 310419 14012012 วังน้อย (พนมยงค์วิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
31 310424 14012013 อุทัย
ยังไม่ยืนยัน
32 310425 14012014 หนองน้ำส้มวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
33 310426 14012016 มหาราช
ยังไม่ยืนยัน
34 310427 14012017 บ้านแพรกประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
35 310407 14022001 บางไทรวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
36 310408 14022002 บางบาล
ยังไม่ยืนยัน
37 310409 14022003 บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑)
ยังไม่ยืนยัน
38 310410 14022004 บางปะอิน
ยังไม่ยืนยัน
39 310411 14022005 อุดมศีลวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
40 310413 14022006 ผักไห่(สุทธาประมุข)
ยังไม่ยืนยัน
41 310414 14022007 ลาดชะโดสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
42 310415 14022008 วัดโพธิ์ผักไห่(เวชพันธุ์อนุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
43 310417 14022009 ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
44 310420 14022010 เสนา(เสนาประสิทธิ์)
ยังไม่ยืนยัน
45 310421 14022011 สาคลีวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
46 310422 14022012 ลาดงาประชาบำรุง
ยังไม่ยืนยัน
47 310423 14022013 บางซ้ายวิทยา
ยังไม่ยืนยัน