ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

101705 :  สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง)

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 670164 15012001 ปาโมกข์วิทยาภูมิ
ยังไม่ยืนยัน
2 670168 15012002 แสวงหาวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
3 670170 15012003 วิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ)
ยังไม่ยืนยัน
4 670160 15012004 อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
5 670163 15012005 ราชสถิตย์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
6 670165 15012006 บางเสด็จวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
7 670167 15012007 โพธิ์ทองพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
8 670171 15012008 วิเศษชัยชาญวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
9 670172 15012009 ไผ่วงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
10 670161 15012010 สตรีอ่างทอง
ยังไม่ยืนยัน
11 670162 15012011 โยธินบูรณะ อ่างทอง
ยังไม่ยืนยัน
12 670166 15012012 โพธิ์ทอง(จินดามณี)
ยังไม่ยืนยัน
13 670169 15012013 ริ้วหว้าวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
14 670173 15012014 สามโก้วิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
15 490403 16012001 โคกสำโรงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
16 490393 16012002 พิบูลวิทยาลัย
ยังไม่ยืนยัน
17 490394 16012003 โคกกะเทียมวิทยาลัย
ยังไม่ยืนยัน
18 490404 16012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
ยังไม่ยืนยัน
19 490396 16012005 ดงตาลวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
20 490397 16012006 พระนารายณ์
ยังไม่ยืนยัน
21 490398 16012007 บ้านข่อยวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
22 490395 16012008 โคกตูมวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
23 490408 16012010 ท่าวุ้งวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
24 490409 16012011 บ้านเบิกวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
25 490410 16012012 บ้านหมี่วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
26 490411 16012013 ปิยะบุตร์
ยังไม่ยืนยัน
27 490412 16012014 บ้านชีวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
28 490400 16022001 พัฒนานิคม
ยังไม่ยืนยัน
29 490405 16022002 ชัยบาดาลวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
30 490401 16022003 โคกสลุงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
31 490406 16022004 ชัยบาดาลพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
32 490402 16022005 ขุนรามวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
33 490407 16022006 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ยังไม่ยืนยัน
34 490414 16022007 ท่าหลวงวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
35 490415 16022008 สระโบสถ์วิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
36 490416 16022009 โคกเจริญวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
37 490417 16022010 ยางรากวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
38 490418 16022011 ลำสนธิวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
39 490419 16022012 หนองม่วงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
40 610148 17012001 ท่าช้างวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
41 610140 17012002 หัวไผ่วิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
42 610143 17012003 บางระจันวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
43 610145 17012004 ค่ายบางระจันวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
44 610146 17012005 พรหมบุรีรัชดาภิเษก
ยังไม่ยืนยัน
45 610149 17012006 อินทร์บุรี
ยังไม่ยืนยัน
46 610141 17012007 สิงห์บุรี
ยังไม่ยืนยัน
47 610144 17012008 ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
48 610147 17012009 บ้านแป้งวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
49 610150 17012010 ทองเอนวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
50 610142 17012011 สิงหพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
51 610151 17012012 ศรีวินิตวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
52 090208 18012001 ชัยนาทพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
53 090211 18012004 อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
54 090212 18012005 สาครพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
55 090213 18012006 วัดสิงห์
ยังไม่ยืนยัน
56 090214 18012007 สรรพยาวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
57 090215 18012008 บุญนาคพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
58 090216 18012009 ชยานุกิจพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
59 090217 18012010 คุรุประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
60 090218 18012011 ห้วยกรดวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
61 090219 18012012 หันคาราษฎร์รังสฤษดิ์
ยังไม่ยืนยัน
62 090220 18012013 หันคาพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
63 090221 18012014 ศรีสโมสรวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
64 090222 18012015 เนินขามรัฐประชานุเคราะห์
ยังไม่ยืนยัน