ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

101705 :  สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง)

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 670164 15012001 ปาโมกข์วิทยาภูมิ
ยืนยันแล้ว
2 670168 15012002 แสวงหาวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
3 670170 15012003 วิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ)
ยืนยันแล้ว
4 670160 15012004 อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
ยืนยันแล้ว
5 670163 15012005 ราชสถิตย์วิทยา
ยืนยันแล้ว
6 670165 15012006 บางเสด็จวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
7 670167 15012007 โพธิ์ทองพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
8 670171 15012008 วิเศษชัยชาญวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
9 670172 15012009 ไผ่วงวิทยา
ยืนยันแล้ว
10 670161 15012010 สตรีอ่างทอง
ยืนยันแล้ว
11 670162 15012011 โยธินบูรณะ อ่างทอง
ยืนยันแล้ว
12 670166 15012012 โพธิ์ทอง(จินดามณี)
ยืนยันแล้ว
13 670169 15012013 ริ้วหว้าวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
14 670173 15012014 สามโก้วิทยาคม
ยืนยันแล้ว
15 490403 16012001 โคกสำโรงวิทยา
ยืนยันแล้ว
16 490393 16012002 พิบูลวิทยาลัย
ยืนยันแล้ว
17 490394 16012003 โคกกะเทียมวิทยาลัย
ยืนยันแล้ว
18 490404 16012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
ยืนยันแล้ว
19 490396 16012005 ดงตาลวิทยา
ยืนยันแล้ว
20 490397 16012006 พระนารายณ์
ยืนยันแล้ว
21 490398 16012007 บ้านข่อยวิทยา
ยืนยันแล้ว
22 490395 16012008 โคกตูมวิทยา
ยืนยันแล้ว
23 490408 16012010 ท่าวุ้งวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
24 490409 16012011 บ้านเบิกวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
25 490410 16012012 บ้านหมี่วิทยา
ยืนยันแล้ว
26 490411 16012013 ปิยะบุตร์
ยืนยันแล้ว
27 490412 16012014 บ้านชีวิทยา
ยืนยันแล้ว
28 490400 16022001 พัฒนานิคม
ยืนยันแล้ว
29 490405 16022002 ชัยบาดาลวิทยา
ยืนยันแล้ว
30 490401 16022003 โคกสลุงวิทยา
ยืนยันแล้ว
31 490406 16022004 ชัยบาดาลพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
32 490402 16022005 ขุนรามวิทยา
ยืนยันแล้ว
33 490407 16022006 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ยืนยันแล้ว
34 490414 16022007 ท่าหลวงวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
35 490415 16022008 สระโบสถ์วิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
36 490416 16022009 โคกเจริญวิทยา
ยืนยันแล้ว
37 490417 16022010 ยางรากวิทยา
ยืนยันแล้ว
38 490418 16022011 ลำสนธิวิทยา
ยืนยันแล้ว
39 490419 16022012 หนองม่วงวิทยา
ยืนยันแล้ว
40 610148 17012001 ท่าช้างวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
41 610140 17012002 หัวไผ่วิทยาคม
ยืนยันแล้ว
42 610143 17012003 บางระจันวิทยา
ยืนยันแล้ว
43 610145 17012004 ค่ายบางระจันวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
44 610146 17012005 พรหมบุรีรัชดาภิเษก
ยืนยันแล้ว
45 610149 17012006 อินทร์บุรี
ยืนยันแล้ว
46 610141 17012007 สิงห์บุรี
ยืนยันแล้ว
47 610144 17012008 ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา
ยืนยันแล้ว
48 610147 17012009 บ้านแป้งวิทยา
ยืนยันแล้ว
49 610150 17012010 ทองเอนวิทยา
ยืนยันแล้ว
50 610142 17012011 สิงหพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
51 610151 17012012 ศรีวินิตวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
52 090208 18012001 ชัยนาทพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
53 090211 18012004 อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
54 090212 18012005 สาครพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
55 090213 18012006 วัดสิงห์
ยืนยันแล้ว
56 090214 18012007 สรรพยาวิทยา
ยืนยันแล้ว
57 090215 18012008 บุญนาคพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
58 090216 18012009 ชยานุกิจพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
59 090217 18012010 คุรุประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
60 090218 18012011 ห้วยกรดวิทยา
ยืนยันแล้ว
61 090219 18012012 หันคาราษฎร์รังสฤษดิ์
ยืนยันแล้ว
62 090220 18012013 หันคาพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
63 090221 18012014 ศรีสโมสรวิทยา
ยืนยันแล้ว
64 090222 18012015 เนินขามรัฐประชานุเคราะห์
ยืนยันแล้ว