ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

101708 :  สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี)

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 480364 70012001 สวนผึ้งวิทยา
ยืนยันแล้ว
2 480379 70012002 ปากท่อพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
3 480358 70012003 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
ยืนยันแล้ว
4 480362 70012004 คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์
ยืนยันแล้ว
5 480363 70012005 ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
6 480380 70012006 วัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
7 480359 70012007 ราชโบริกานุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
8 480360 70012008 แคทรายวิทยา
ยืนยันแล้ว
9 480381 70012009 บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
ยืนยันแล้ว
10 480361 70012010 รัฐราษฎร์อุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
11 480382 70012011 โสภณศิริราษฎร์
ยืนยันแล้ว
12 480383 70012012 บ้านคาวิทยา
ยืนยันแล้ว
13 480365 70022001 สายธรรมจันทร์
ยืนยันแล้ว
14 480375 70022002 โพธาวัฒนาเสนี
ยืนยันแล้ว
15 480366 70022003 ประสาทรัฐประชากิจ
ยืนยันแล้ว
16 480370 70022004 หนองปลาหมอพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
17 480374 70022005 โพหัก
ยืนยันแล้ว
18 480376 70022006 หนองโพวิทยา
ยืนยันแล้ว
19 480367 70022007 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี
ยืนยันแล้ว
20 480377 70022008 ช่องพรานวิทยา
ยืนยันแล้ว
21 480368 70022009 เนกขัมวิทยา
ยืนยันแล้ว
22 480372 70022010 มัธยมวัดดอนตูม
ยืนยันแล้ว
23 480378 70022011 ท่ามะขามวิทยา
ยืนยันแล้ว
24 480373 70022012 บางแพปฐมพิทยา
ยืนยันแล้ว
25 480371 70022013 กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
26 480369 70022014 รัตนราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
27 020448 71012001 เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี
ยืนยันแล้ว
28 020464 71012002 ท่าม่วงราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
29 020465 71012003 หนองขาวโกวิทพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
30 020466 71012004 พังตรุราษฎร์รังสรรค์
ยืนยันแล้ว
31 020476 71012005 ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
32 020463 71012006 วิสุทธรังษี
ยืนยันแล้ว
33 020447 71012007 กาญจนานุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
34 020449 71012008 เทพมงคลรังษี
ยืนยันแล้ว
35 020467 71012009 หนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
36 020468 71012010 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
ยืนยันแล้ว
37 020455 71022001 บ่อพลอยรัชดาภิเษก
ยืนยันแล้ว
38 020458 71022002 ท่ามะกาวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
39 020472 71022003 พนมทวนชนูปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
40 020456 71022004 หนองรีประชานิมิต
ยืนยันแล้ว
41 020459 71022005 พระแท่นดงรังวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
42 020473 71022006 พนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
43 020460 71022007 นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
44 020461 71022008 ท่ามะกาปุญสิริวิทยา
ยืนยันแล้ว
45 020462 71022009 ท่าเรือพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
46 020475 71022011 เลาขวัญราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
47 020478 71022012 หนองปรือพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
48 020477 71022013 ประชามงคล
ยืนยันแล้ว
49 020479 71022014 ห้วยกระเจาพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
50 020452 71032001 ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
ยืนยันแล้ว
51 020457 71032002 ศรีสวัสดิ์พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
52 020469 71032003 ทองผาภูมิวิทยา
ยืนยันแล้ว
53 020471 71032004 อุดมสิทธิศึกษา
ยืนยันแล้ว
54 020453 71032005 ไทรโยคน้อยวิทยา
ยืนยันแล้ว
55 020470 71032006 ร่มเกล้า กาญจนบุรี
ยืนยันแล้ว