ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

101708 :  สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี)

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 480364 70012001 สวนผึ้งวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
2 480379 70012002 ปากท่อพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
3 480358 70012003 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
ยังไม่ยืนยัน
4 480362 70012004 คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์
ยังไม่ยืนยัน
5 480363 70012005 ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
6 480380 70012006 วัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์
ยังไม่ยืนยัน
7 480359 70012007 ราชโบริกานุเคราะห์
ยังไม่ยืนยัน
8 480360 70012008 แคทรายวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
9 480381 70012009 บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
ยังไม่ยืนยัน
10 480361 70012010 รัฐราษฎร์อุปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
11 480382 70012011 โสภณศิริราษฎร์
ยังไม่ยืนยัน
12 480383 70012012 บ้านคาวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
13 480365 70022001 สายธรรมจันทร์
ยังไม่ยืนยัน
14 480375 70022002 โพธาวัฒนาเสนี
ยังไม่ยืนยัน
15 480366 70022003 ประสาทรัฐประชากิจ
ยังไม่ยืนยัน
16 480370 70022004 หนองปลาหมอพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
17 480374 70022005 โพหัก
ยังไม่ยืนยัน
18 480376 70022006 หนองโพวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
19 480367 70022007 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี
ยังไม่ยืนยัน
20 480377 70022008 ช่องพรานวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
21 480368 70022009 เนกขัมวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
22 480372 70022010 มัธยมวัดดอนตูม
ยังไม่ยืนยัน
23 480378 70022011 ท่ามะขามวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
24 480373 70022012 บางแพปฐมพิทยา
ยังไม่ยืนยัน
25 480371 70022013 กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
26 480369 70022014 รัตนราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
27 020448 71012001 เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี
ยังไม่ยืนยัน
28 020464 71012002 ท่าม่วงราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
29 020465 71012003 หนองขาวโกวิทพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
30 020466 71012004 พังตรุราษฎร์รังสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
31 020476 71012005 ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
32 020463 71012006 วิสุทธรังษี
ยังไม่ยืนยัน
33 020447 71012007 กาญจนานุเคราะห์
ยังไม่ยืนยัน
34 020449 71012008 เทพมงคลรังษี
ยังไม่ยืนยัน
35 020467 71012009 หนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
36 020468 71012010 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
ยังไม่ยืนยัน
37 020455 71022001 บ่อพลอยรัชดาภิเษก
ยังไม่ยืนยัน
38 020458 71022002 ท่ามะกาวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
39 020472 71022003 พนมทวนชนูปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
40 020456 71022004 หนองรีประชานิมิต
ยังไม่ยืนยัน
41 020459 71022005 พระแท่นดงรังวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
42 020473 71022006 พนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
43 020460 71022007 นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
44 020461 71022008 ท่ามะกาปุญสิริวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
45 020462 71022009 ท่าเรือพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
46 020475 71022011 เลาขวัญราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
47 020478 71022012 หนองปรือพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
48 020477 71022013 ประชามงคล
ยังไม่ยืนยัน
49 020479 71022014 ห้วยกระเจาพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
50 020452 71032001 ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
51 020457 71032002 ศรีสวัสดิ์พิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
52 020469 71032003 ทองผาภูมิวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
53 020471 71032004 อุดมสิทธิศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
54 020453 71032005 ไทรโยคน้อยวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
55 020470 71032006 ร่มเกล้า กาญจนบุรี
ยังไม่ยืนยัน