ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

101710 :  สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร)

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 590111 74012001 สมุทรสาครวิทยาลัย
ยืนยันแล้ว
2 590112 74012002 สมุทรสาครบูรณะ
ยืนยันแล้ว
3 590113 74012003 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ยืนยันแล้ว
4 590114 74012004 พันท้ายนรสิงห์วิทยา
ยืนยันแล้ว
5 590115 74012005 สมุทรสาครวุฒิชัย
ยืนยันแล้ว
6 590116 74012006 กระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)
ยืนยันแล้ว
7 590118 74012007 อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
8 590117 74012008 กุศลวิทยา
ยืนยันแล้ว
9 590119 74012009 วัดธรรมจริยาภิรมย์
ยืนยันแล้ว
10 590120 74012010 หลักสองส่งเสริมวิทยา
ยืนยันแล้ว
11 590121 74012011 วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
12 580096 75012001 ศรัทธาสมุทร
ยืนยันแล้ว
13 580097 75012002 ถาวรานุกูล
ยืนยันแล้ว
14 580098 75012003 ท้ายหาด
ยืนยันแล้ว
15 580100 75012004 เมธีชุณหะวัณวิทยาลัย
ยืนยันแล้ว
16 580099 75012005 สกลวิสุทธิ
ยืนยันแล้ว
17 580101 75012006 อัมพวันวิทยาลัย
ยืนยันแล้ว
18 580102 75012007 วัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
19 580103 75012008 เทพสุวรรณชาญวิทยา
ยืนยันแล้ว
20 580104 75012009 วัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์
ยืนยันแล้ว
21 370247 76012001 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ยืนยันแล้ว
22 370248 76012002 เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
ยืนยันแล้ว
23 370249 76012003 บางจานวิทยา
ยืนยันแล้ว
24 370250 76012004 วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
ยืนยันแล้ว
25 370251 76012005 คงคาราม
ยืนยันแล้ว
26 370252 76012006 ดอนยางวิทยา
ยืนยันแล้ว
27 370254 76012007 โยธินบูรณะ เพชรบุรี
ยืนยันแล้ว
28 370253 76012008 เขาย้อยวิทยา
ยืนยันแล้ว
29 370255 76012009 หนองหญ้าปล้องวิทยา
ยืนยันแล้ว
30 370267 76012011 วชิรธรรมโศภิต
ยืนยันแล้ว
31 370268 76012012 บางตะบูนวิทยา
ยืนยันแล้ว
32 370266 76012013 บ้านแหลมวิทยา
ยืนยันแล้ว
33 370257 76022001 โตนดหลวงวิทยา
ยืนยันแล้ว
34 370258 76022002 ห้วยทรายประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
35 370259 76022003 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
ยืนยันแล้ว
36 370256 76022004 ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี
ยืนยันแล้ว
37 370263 76022006 หนองจอกวิทยา
ยืนยันแล้ว
38 370264 76022007 หนองชุมแสงวิทยา
ยืนยันแล้ว
39 370262 76022008 ท่ายางวิทยา
ยืนยันแล้ว
40 370265 76022009 บ้านลาดวิทยา
ยืนยันแล้ว
41 370269 76022010 แก่งกระจานวิทยา
ยืนยันแล้ว
42 370270 76022011 ป่าเด็งวิทยา
ยืนยันแล้ว
43 280239 77012001 ประจวบวิทยาลัย
ยืนยันแล้ว
44 280240 77012002 อ่าวน้อยวิทยานิคม
ยืนยันแล้ว
45 280241 77012003 หว้ากอวิทยาลัย
ยืนยันแล้ว
46 280244 77012004 ทับสะแกวิทยา
ยืนยันแล้ว
47 280245 77012005 ห้วยยางวิทยา
ยืนยันแล้ว
48 280246 77012006 บางสะพานวิทยา
ยืนยันแล้ว
49 280247 77012007 ธงชัยวิทยา
ยืนยันแล้ว
50 280248 77012008 ชัยเกษมวิทยา
ยืนยันแล้ว
51 280250 77012010 บางสะพานน้อยวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
52 280242 77022001 กุยบุรีวิทยา
ยืนยันแล้ว
53 280243 77022002 ยางชุมวิทยา
ยืนยันแล้ว
54 280251 77022003 เมืองปราณบุรี
ยืนยันแล้ว
55 280252 77022004 ปากน้ำปราณวิทยา
ยืนยันแล้ว
56 280253 77022005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
ยืนยันแล้ว
57 280255 77022007 หัวหิน
ยืนยันแล้ว
58 280256 77022008 หัวหินวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
59 280257 77022009 หนองพลับวิทยา
ยืนยันแล้ว
60 280258 77022010 สามร้อยยอดวิทยาคม
ยืนยันแล้ว