ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

101710 :  สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร)

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 590111 74012001 สมุทรสาครวิทยาลัย
ยังไม่ยืนยัน
2 590112 74012002 สมุทรสาครบูรณะ
ยังไม่ยืนยัน
3 590113 74012003 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ยังไม่ยืนยัน
4 590114 74012004 พันท้ายนรสิงห์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
5 590115 74012005 สมุทรสาครวุฒิชัย
ยังไม่ยืนยัน
6 590116 74012006 กระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)
ยังไม่ยืนยัน
7 590118 74012007 อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
8 590117 74012008 กุศลวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
9 590119 74012009 วัดธรรมจริยาภิรมย์
ยังไม่ยืนยัน
10 590120 74012010 หลักสองส่งเสริมวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
11 590121 74012011 วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
12 580096 75012001 ศรัทธาสมุทร
ยังไม่ยืนยัน
13 580097 75012002 ถาวรานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
14 580098 75012003 ท้ายหาด
ยังไม่ยืนยัน
15 580100 75012004 เมธีชุณหะวัณวิทยาลัย
ยังไม่ยืนยัน
16 580099 75012005 สกลวิสุทธิ
ยังไม่ยืนยัน
17 580101 75012006 อัมพวันวิทยาลัย
ยังไม่ยืนยัน
18 580102 75012007 วัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
19 580103 75012008 เทพสุวรรณชาญวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
20 580104 75012009 วัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
21 370247 76012001 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ยังไม่ยืนยัน
22 370248 76012002 เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
ยังไม่ยืนยัน
23 370249 76012003 บางจานวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
24 370250 76012004 วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
ยังไม่ยืนยัน
25 370251 76012005 คงคาราม
ยังไม่ยืนยัน
26 370252 76012006 ดอนยางวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
27 370254 76012007 โยธินบูรณะ เพชรบุรี
ยังไม่ยืนยัน
28 370253 76012008 เขาย้อยวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
29 370255 76012009 หนองหญ้าปล้องวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
30 370267 76012011 วชิรธรรมโศภิต
ยังไม่ยืนยัน
31 370268 76012012 บางตะบูนวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
32 370266 76012013 บ้านแหลมวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
33 370257 76022001 โตนดหลวงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
34 370258 76022002 ห้วยทรายประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
35 370259 76022003 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
ยังไม่ยืนยัน
36 370256 76022004 ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี
ยังไม่ยืนยัน
37 370263 76022006 หนองจอกวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
38 370264 76022007 หนองชุมแสงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
39 370262 76022008 ท่ายางวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
40 370265 76022009 บ้านลาดวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
41 370269 76022010 แก่งกระจานวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
42 370270 76022011 ป่าเด็งวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
43 280239 77012001 ประจวบวิทยาลัย
ยังไม่ยืนยัน
44 280240 77012002 อ่าวน้อยวิทยานิคม
ยังไม่ยืนยัน
45 280241 77012003 หว้ากอวิทยาลัย
ยังไม่ยืนยัน
46 280244 77012004 ทับสะแกวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
47 280245 77012005 ห้วยยางวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
48 280246 77012006 บางสะพานวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
49 280247 77012007 ธงชัยวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
50 280248 77012008 ชัยเกษมวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
51 280250 77012010 บางสะพานน้อยวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
52 280242 77022001 กุยบุรีวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
53 280243 77022002 ยางชุมวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
54 280251 77022003 เมืองปราณบุรี
ยังไม่ยืนยัน
55 280252 77022004 ปากน้ำปราณวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
56 280253 77022005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
ยังไม่ยืนยัน
57 280255 77022007 หัวหิน
ยังไม่ยืนยัน
58 280256 77022008 หัวหินวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
59 280257 77022009 หนองพลับวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
60 280258 77022010 สามร้อยยอดวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน