ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

101711 :  สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร)

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 640538 84012002 สุราษฎร์ธานี
ยืนยันแล้ว
2 640539 84012003 สุราษฎร์พิทยา
ยืนยันแล้ว
3 640540 84012004 เมืองสุราษฎร์ธานี
ยืนยันแล้ว
4 640541 84012005 สุราษฎร์พิทยา๒
ยืนยันแล้ว
5 640542 84012006 มัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี
ยืนยันแล้ว
6 640543 84012007 สุราษฎร์ธานี ๒
ยืนยันแล้ว
7 640546 84012010 กาญจนดิษฐ์
ยืนยันแล้ว
8 640547 84012011 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี
ยืนยันแล้ว
9 640548 84012012 ท่าอุแทพิทยา
ยืนยันแล้ว
10 640549 84012013 ท่าเฟืองวิทยา
ยืนยันแล้ว
11 640551 84012015 ปากแพรกวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
12 640552 84012016 เกาะสมุย
ยืนยันแล้ว
13 640553 84012017 ทีปราษฎร์พิทยา
ยืนยันแล้ว
14 640554 84012018 เกาะพะงันศึกษา
ยืนยันแล้ว
15 640565 84022002 ท่าฉางวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
16 640555 84022003 ไชยาวิทยา
ยืนยันแล้ว
17 640558 84022004 ท่าชนะ
ยืนยันแล้ว
18 640560 84022005 คีรีรัฐวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
19 640562 84022006 บ้านตาขุนวิทยา
ยืนยันแล้ว
20 640563 84022007 รัชชประภาวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
21 640566 84022008 เสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
ยืนยันแล้ว
22 640556 84022009 เขาพนมแบกศึกษา
ยืนยันแล้ว
23 640561 84022010 มัธยมบ้านทำเนียบ
ยืนยันแล้ว
24 640557 84022011 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
ยืนยันแล้ว
25 640564 84022012 พนมศึกษา
ยืนยันแล้ว
26 640579 84022013 พุนพินพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
27 640580 84022014 น้ำรอบวิทยา
ยืนยันแล้ว
28 640581 84022015 ท่าสะท้อนวิทยา
ยืนยันแล้ว
29 640582 84022016 บางเดือนสถิตย์พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
30 640584 84022017 ตะกุกใต้ศึกษา
ยืนยันแล้ว
31 640585 84022018 มัธยมวิภาวดี
ยืนยันแล้ว
32 640574 84032001 บ้านเสด็จพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
33 640567 84032002 บ้านนาสาร
ยืนยันแล้ว
34 640571 84032003 บ้านนาวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
35 640572 84032004 เคียนซาพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
36 640575 84032005 เวียงสระ
ยืนยันแล้ว
37 640577 84032006 พระแสงวิทยา
ยืนยันแล้ว
38 640568 84032007 พรุพีพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
39 640573 84032008 พ่วงพรมครวิทยา
ยืนยันแล้ว
40 640576 84032009 คลองฉนวนวิทยา
ยืนยันแล้ว
41 640578 84032010 บางสวรรค์วิทยาคม
ยืนยันแล้ว
42 640569 84032011 ควนสุบรรณวิทยา
ยืนยันแล้ว
43 640570 84032012 ท่าชีวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
44 640583 84032013 ชัยบุรีพิทยา
ยืนยันแล้ว
45 110284 86012001 ศรียาภัย
ยืนยันแล้ว
46 110285 86012002 สอาดเผดิมวิทยา
ยืนยันแล้ว
47 110286 86012003 ปากน้ำชุมพรวิทยา
ยืนยันแล้ว
48 110287 86012004 ทุ่งคาพิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
49 110288 86012005 ศรียาภัย๒
ยืนยันแล้ว
50 110289 86012006 ท่าแซะรัชดาภิเษก
ยืนยันแล้ว
51 110290 86012007 ท่าข้ามวิทยา
ยืนยันแล้ว
52 110291 86012008 หงษ์เจริญวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
53 110293 86012010 ปะทิววิทยา
ยืนยันแล้ว
54 110294 86012011 มาบอำมฤตวิทยา
ยืนยันแล้ว
55 110297 86022001 สวนศรีวิทยา
ยืนยันแล้ว
56 110298 86022002 ปากน้ำหลังสวนวิทยา
ยืนยันแล้ว
57 110299 86022003 ชลธารวิทยา
ยืนยันแล้ว
58 110300 86022004 เมืองหลังสวน
ยืนยันแล้ว
59 110301 86022005 ละแมวิทยา
ยืนยันแล้ว
60 110302 86022006 พะโต๊ะวิทยา
ยืนยันแล้ว
61 110303 86022007 สวีวิทยา
ยืนยันแล้ว
62 110304 86022008 นาสักวิทยา
ยืนยันแล้ว
63 110305 86022009 ด่านสวีวิทยา
ยืนยันแล้ว
64 110306 86022010 เขาทะลุพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
65 110307 86022011 ครนพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
66 110308 86022012 ทุ่งตะโกวิทยา
ยืนยันแล้ว